LPEU/2019/391 *COM(2019)339 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)339
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Zdôvodnenie odmietnutia: Obsahom správy je problematika ochrany hospodárskej súťaže, ktorá spadá do pôsobnosti PMÚ SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/391
Dátum ukončenia procesu: 21.08.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.07.2019
Ukončenie štádia: 18.07.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.07.2019
Ukončenie štádia: 18.07.2019
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.07.2019
Ukončenie štádia: 19.07.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.07.2019
Ukončenie štádia: 23.07.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.07.2019
Ukončenie štádia: 21.08.2019