LPEU/2019/313 COM(2019)208 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)208
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Lehota 4 týždne na vypracovanie stanoviska podľa Uznesenia vlády č. 627 z 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/313
Dátum začiatku MPK: 05.09.2019
Dátum konca MPK: 18.09.2019
Dátum ukončenia procesu: 24.09.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.06.2019
Ukončenie štádia: 14.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.06.2019
Ukončenie štádia: 19.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.06.2019
Ukončenie štádia: 04.09.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.09.2019
Ukončenie štádia: 19.09.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.09.2019
Ukončenie štádia: 24.09.2019