LPEU/2019/302 *COM(2019)269 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)269
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zdôvodnenie odmietnutia: Návrhom predmetného rozhodnutia sa má rozšíriť uplatniteľnosť smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES aj na zmluvné štáty Dohody o EHP. V zmysle uznesenia vlády SR č. 484 z 24.09.2014 gestorom smernice 2014/40/EÚ je Ministerstvo zdravotníctva SR. Spolugestormi sú Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/302

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.06.2019
Ukončenie štádia: 11.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.06.2019
Ukončenie štádia: 14.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.06.2019
Ukončenie štádia: 14.06.2019
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.06.2019
Ukončenie štádia: 17.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.06.2019
Ukončenie štádia: 19.06.2019
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.06.2019
Ukončenie štádia: 19.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.06.2019
Ukončenie štádia: 24.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 24.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 24.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 24.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)