LPEU/2019/3 COM(2018)854 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu k Dohode o spolupráci na civilnom globálnom navigačnom satelitnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky, Chorvátskej republiky a Rumunska k Európskej únii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)854
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/3
Dátum ukončenia procesu: 13.03.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.01.2019
Ukončenie štádia: 07.01.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.01.2019
Ukončenie štádia: 09.01.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 09.01.2019
Ukončenie štádia: 13.03.2019