LPEU/2019/242 COM(2019)250 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Usmernenie k nariadeniu o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)250
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zdôvodnenie odmietnutia: ÚOOÚ SR je dozorným orgánom, ktorý sa podieľa na ochrane základných práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Podľa recitálu č. 117 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zásadným prvkom ochrany fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov nezávislosť dozorných orgánov. V rámci SR je podľa § 80 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov určený ako dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ SR). Vzhľadom na tieto ustanovenia, ÚOOÚ nemôže byť gestorom, pretože by bola narušená jeho nezávislosť pri výkone kontrolných a dozorných činností nad spracúvaním osobných údajov, ktoré sú právne vymedzené v tomto právnom akte. Námietku k pridelenému gestorstvu si dovoľujeme vzniesť aj vzhľadom na skutočnosť, že počas legislatívneho procesu v Rade Európskej Únie nariadenie o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov zastrešoval Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Podľa informácií z: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2018/291
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/242

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.05.2019
Ukončenie štádia: 29.05.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.05.2019
Ukončenie štádia: 03.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.06.2019
Ukončenie štádia: 05.06.2019
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.06.2019
Ukončenie štádia: 06.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.06.2019
Ukončenie štádia: 07.06.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.06.2019
Ukončenie štádia: 07.06.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 07.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 07.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)