LPEU/2019/207 COM(2019)207 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre spoluprácu zriadenom Dohodou o spolupráci a colnej únii medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou, pokiaľ ide o uplatniteľné ustanovenia týkajúce sa ekologickej výroby a označovania ekologických produktov a opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)207
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zdôvodnenie odmietnutia: MFSR podáva námietku voči gestorstvu. Predmetný návrh nie je v gescii MFSR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/207
Dátum ukončenia procesu: 19.06.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.04.2019
Ukončenie štádia: 30.04.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.04.2019
Ukončenie štádia: 06.05.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.05.2019
Ukončenie štádia: 09.05.2019
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.05.2019
Ukončenie štádia: 09.05.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.05.2019
Ukončenie štádia: 15.05.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.05.2019
Ukončenie štádia: 19.06.2019