LPEU/2019/201 COM(2019)196 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A DVORU AUDÍTOROV Stratégia Komisie pre boj proti podvodom: posilnené opatrenia na ochranu rozpočtu EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)196
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/201

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.04.2019
Ukončenie štádia: 30.04.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.04.2019
Ukončenie štádia: 06.05.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)