LPEU/2019/178 COM(2019)172 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)172
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/178
Dátum ukončenia procesu: 17.04.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.04.2019
Ukončenie štádia: 10.04.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.04.2019
Ukončenie štádia: 11.04.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.04.2019
Ukončenie štádia: 17.04.2019