LPEU/2019/173 COM(2019)166 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS, a o jej vplyve na životné prostredie a fungovanie vnútorného trhu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)166
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/173
Dátum ukončenia procesu: 15.04.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.04.2019
Ukončenie štádia: 09.04.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.04.2019
Ukončenie štádia: 11.04.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.04.2019
Ukončenie štádia: 15.04.2019