LPEU/2019/124 COM(2019)125 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)125
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: podľa uznesenia vlády SR č. 627/2013 o Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/124
Dátum začiatku MPK: 05.04.2019
Dátum konca MPK: 11.04.2019
Dátum ukončenia procesu: 25.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.03.2019
Ukončenie štádia: 08.03.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.03.2019
Ukončenie štádia: 12.03.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 12.03.2019
Ukončenie štádia: 05.04.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.04.2019
Ukončenie štádia: 12.04.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 12.04.2019
Ukončenie štádia: 25.10.2019