LPEU/2018/66 COM(2018)673 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Udžateľné biohospodárstvo pre Európu: ako lepšie prepojiť hospodárstvo, spoločnosť a životné pros...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)673
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zdôvodnenie odmietnutia: V súvislosti s otázkou určenia gestorstva k OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Udržateľné biohospodárstvo pre Európu: ako lepšie prepojiť hospodárstvo, spoločnosť a životné prostredie si Vás dovoľujem informovať, že vznášame výhradu voči určeniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako hlavného gestora.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/66
Dátum ukončenia procesu: 02.01.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.10.2018
Ukončenie štádia: 19.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.10.2018
Ukončenie štádia: 23.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.10.2018
Ukončenie štádia: 26.10.2018
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia: 15.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.11.2018
Ukončenie štádia: 16.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.11.2018
Ukončenie štádia: 02.01.2019