LPEU/2018/64 COM(2018)686 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Výročný pracovný program Únie pre európsku normalizáciu na rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)686
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/64

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.10.2018
Ukončenie štádia: 12.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.10.2018
Ukončenie štádia: 12.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 12.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)