LPEU/2018/250 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)895
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zdôvodnenie odmietnutia: Niektoré právne akty EÚ, ktoré sa v zmysle návrhu nariadenia majú aplikovať, spadajú aj do pôsobnosti MPSVR SR. Ide napr. o smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 a pod. Navrhujeme doplnenie MPSVR SR ako spolugestora.
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Povinnosť predloženia predbežného stanoviska do Národnej rady SR v termíne do štyroch týždňov podľa § 58a ods. 8 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/250
Dátum začiatku MPK: 12.02.2019
Dátum konca MPK: 18.02.2019
Dátum ukončenia procesu: 19.12.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 08.01.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.01.2019
Ukončenie štádia: 09.01.2019
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.01.2019
Ukončenie štádia: 09.01.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.01.2019
Ukončenie štádia: 14.01.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.01.2019
Ukončenie štádia: 11.02.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.02.2019
Ukončenie štádia: 19.02.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.02.2019
Ukončenie štádia: 19.12.2019