LPEU/2018/211 COM(2018)811 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Pokrok pri vykonávaní stratégie lesného hospodárstva EÚ „Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva“

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)811
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/211
Dátum ukončenia procesu: 17.01.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.12.2018
Ukončenie štádia: 07.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.12.2018
Ukončenie štádia: 10.12.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 10.12.2018
Ukončenie štádia: 17.01.2019