LPEU/2018/197 *COM(2018)786 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy IX (Finančné služby) k Dohode o EHP (nariadenie o centrálnych depozitároch cenných papierov)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)786
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Zdôvodnenie odmietnutia: Spolugestorstvo MH SR sa javí byť nad rámec jeho pôsobnosti. Cieľom rozhodnutia je začleniť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 do rámca DOHODY O EHP. K nariadeniu 909/2014 bolo určené gestorstvo len vo vzťahu k MF SR a NBS (uznesenie vlády SR č. 669 zo 17. 12. 2014).
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/197

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.12.2018
Ukončenie štádia: 05.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.12.2018
Ukončenie štádia: 06.12.2018
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.12.2018
Ukončenie štádia: 06.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.12.2018
Ukončenie štádia: 06.12.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)