LPEU/2018/183 COM(2018)773 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE Čistá planéta pre všetkých Európska dlhodobá strateg...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)773
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/183
Dátum ukončenia procesu: 01.04.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia: 03.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.12.2018
Ukončenie štádia: 04.12.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.12.2018
Ukončenie štádia: 01.04.2019