LPEU/2018/164 COM(2018)764 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU Harmonizované normy: zvyšovanie transparentnosti a právnej istoty v záujme plne fungujúceho jednotného trhu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)764
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/164

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.11.2018
Ukončenie štádia: 03.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.12.2018
Ukončenie štádia: 04.12.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)