LPEU/2018/127 COM(2018)732 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa na rok 2019 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)732
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/127

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.11.2018
Ukončenie štádia: 08.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.11.2018
Ukončenie štádia: 09.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 09.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)