LP/2024/88 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Pozemné komunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 07991/2024/SCDPK/24713-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ráž, Jozef, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh zákona sa predkladá na skrátené pripomienkové konanie z dôvodu jeho naliehavosti podľa čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky.
Posledná zmena: 21.03.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/88
Dátum začiatku MPK: 26.02.2024
Dátum konca MPK: 05.03.2024

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.02.2024
Ukončenie štádia: 26.02.2024
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.02.2024
Ukončenie štádia: 05.03.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.03.2024
Ukončenie štádia: 21.03.2024
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 21.03.2024
Ukončenie štádia: 21.03.2024
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.03.2024
Ukončenie štádia: 21.03.2024
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.03.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)