LP/2024/26 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SL-OBL-2024/005418
Podnet: Podľa úlohy B.5. vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 252 zo 6. apríla 2022 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh zákona sa predkladá do skráteného medzirezortného pripomienkového konania v trvaní 10 pracovných dní z dôvodu, že už prešiel jedným procesom medzirezortného pripomienkovania, a to v termíne od 17. marca 2023 do 6. apríla 2023. Ďalším dôvodom je odstránenie transpozičného deficitu smernice o vysokokvalifikovanom zamestnaní, tzv. modré karty. Vzhľadom na potrebnú dĺžku legislatívneho procesu a dostatočnú legisvakanciu sa navrhuje účinnosť od 1. júla 2024.
Posledná zmena: 13.03.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/26
Dátum začiatku MPK: 22.01.2024
Dátum konca MPK: 02.02.2024

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.01.2024
Ukončenie štádia: 22.01.2024
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.01.2024
Ukončenie štádia: 02.02.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 03.02.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)