LP/2024/207 Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: PMU/725/2024/OIŠP-2486/2024
Podnet: na základe § 16 ods. 5 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)
Zodpovedná inštitúcia: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Beňa, Juraj, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/207
Dátum začiatku MPK: 06.05.2024
Dátum konca MPK: 27.05.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.05.2024
Ukončenie štádia: 06.05.2024
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.05.2024
Ukončenie štádia: 27.05.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.05.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)