LP/2024/18 Návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2937/2024/LO
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Susko, Boris
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Zosúladenie s účinnosťou zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Posledná zmena: 25.01.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/18
Dátum začiatku MPK: 16.01.2024
Dátum konca MPK: 24.01.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.01.2024
Ukončenie štádia: 16.01.2024
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.01.2024
Ukončenie štádia: 24.01.2024
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)