LP/2024/17 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Rodinné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 12064/2024-M_OSSODR
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Tomáš, Erik, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.02.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/17
Dátum začiatku MPK: 16.01.2024
Dátum konca MPK: 05.02.2024
Novelizované predpisy: 103/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.01.2024
Ukončenie štádia: 16.01.2024
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.01.2024
Ukončenie štádia: 05.02.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.02.2024
Ukončenie štádia: 07.02.2024
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.02.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)