LP/2024/149 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Rozpočtové právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/009242/2024-42
Podnet: Iniciatívny materiál - novela fiškálnych pravidiel Európskej únie
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba promptnej reakcie na nové európske fiškálne pravidlá s cieľom odstrániť dvojkoľajnosť národných a európskych fiškálnych pravidiel vo vzťahu k limitu verejných výdavkov, ktorý je jedným z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti a ktorý sa navrhovanou právnou úpravou preväzuje s novou európskou legislatívou. Nesplnením záväzku vyplývajúceho z Plánu obnovy a odolnosti by mohlo dôjsť k značným hospodárskym škodám.
Posledná zmena: 17.05.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/149
Dátum začiatku MPK: 11.04.2024
Dátum konca MPK: 19.04.2024
Novelizované predpisy: 291/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

583/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

523/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.04.2024
Ukončenie štádia: 11.04.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.04.2024
Ukončenie štádia: 19.04.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.04.2024
Ukončenie štádia: 02.05.2024
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 02.05.2024
Ukončenie štádia: 02.05.2024
Začiatok štádia: 02.05.2024
Ukončenie štádia: 09.05.2024
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.05.2024
Ukončenie štádia: