LP/2024/14 Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o obsahu a forme žiadosti o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti
Legislatívna oblasť: Správne právo
Stavebníctvo a architektúra
Stavebníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 00448/2024-3
Podnet: § 39 ods. 1 písm. d) zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 205/2023 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ráž, Jozef, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.02.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/14
Dátum začiatku MPK: 11.01.2024
Dátum konca MPK: 31.01.2024

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.01.2024
Ukončenie štádia: 11.01.2024
Vlastník aktivity: UpUPaVSR ÚVSR (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.01.2024
Ukončenie štádia: 31.01.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 01.02.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)