LP/2024/121 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 9314/2024-1.15
Podnet: Implementácia Reformy 1
čiastkové opatrenie 3: Podpora tepelných čerpadiel v rámci Komponentu 19 REPowerEU Plánu obnovy a odolnosti SR vyplývajúca z návrhu VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY zo 14. júla 2023
ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie Rady z 13. júla 2021 o schválení a posúdení Plánu obnovy a odolnosti SR
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Taraba, Tomáš, Ing. Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátené medzirezortné pripomienkové konanie uplatňujeme z dôvodu dodržania časového míľnika pre plnenia povinnosti vyplývajúcej z návrhu VYKONÁVACIEHO ROHODNUTIA RADY (EÚ), ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie Rady z 13. júla 2021 o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska.
Posledná zmena: 28.03.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2024/121
Dátum začiatku MPK: 19.03.2024
Dátum konca MPK: 27.03.2024

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.03.2024
Ukončenie štádia: 19.03.2024
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.03.2024
Ukončenie štádia: 27.03.2024
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 28.03.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)