LP/2023/684 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/2023 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 9370/2023-410
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Takáč, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Vzhľadom k tomu, že návrh nariadenia vlády má vplyv na podnikateľské prostredie, môže podľa § 19 ods. 6 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 133/2023 Z. z. nadobudnúť účinnosť len 1. januára alebo 1. júla príslušného kalendárneho roka. Nedodržaním navrhovaného termínu nadobudnutia účinnosti návrhu nariadenia vlády od 1. januára 2024 by nebolo možné zabezpečiť administráciu žiadostí a následné vyplácanie podpor v súlade s modifikáciou Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 -2027 na rok 2024, čím by štátu mohli vzniknúť značné hospodárske škody.
Posledná zmena: 06.12.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/684
Dátum začiatku MPK: 20.11.2023
Dátum konca MPK: 28.11.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.11.2023
Ukončenie štádia: 20.11.2023
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.11.2023
Ukončenie štádia: 28.11.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 29.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)