LP/2023/634 Návrh na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci obyvateľom po mimoriadnej udalosti v územnej pôsobnosti Okresného úradu Prievidza

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: KM-OPVA-2023/004355
Podnet: § 28a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ódor, Ľudovít, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu naliehavosti predloženia na rokovanie vlády Slovenskej republiky
Posledná zmena: 08.11.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/634
Dátum začiatku MPK: 19.10.2023
Dátum konca MPK: 25.10.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.10.2023
Ukončenie štádia: 19.10.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.10.2023
Ukončenie štádia: 25.10.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 26.10.2023
Ukončenie štádia: 08.11.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)