LP/2023/619 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2023 č. MF/014915/2023-361, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh novely Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizá
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MF/014915/2023-361
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.12.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/619
Dátum začiatku MPK: 13.10.2023
Dátum konca MPK: 03.11.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.10.2023
Ukončenie štádia: 12.10.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.10.2023
Ukončenie štádia: 03.11.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.11.2023
Ukončenie štádia: 29.11.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 29.11.2023
Ukončenie štádia: 11.12.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)