LP/2023/60 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá fungovania trhu s plynom a podmienky vykonávania regulovaných činností v plynárenstve
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Ochrana spotrebiteľa
Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 6301/2023/BA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: Juris, Andrej, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Naliehavosť v termíne vyplývajúca z § 45i ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. a s tým súvisiaca hrozba značných hospodárskych škôd pre štát.
Posledná zmena: 31.05.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/60
Dátum začiatku MPK: 14.02.2023
Dátum konca MPK: 27.02.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.02.2023
Ukončenie štádia: 14.02.2023
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.02.2023
Ukončenie štádia: 27.02.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.02.2023
Ukončenie štádia: 27.03.2023
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Začiatok štádia: 27.03.2023
Ukončenie štádia: 31.05.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.03.2023
Ukončenie štádia: 31.05.2023
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 31.05.2023
Ukončenie štádia: 31.05.2023
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 31.05.2023
Ukončenie štádia: 31.05.2023
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 31.05.2023
Ukončenie štádia: