LP/2023/597 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2023 č. MF/013684/2023-313, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia - Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely ho
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/013684/2023-313
Podnet: Z dôvodu prijatia zákona č. 101/2022 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z dôvodu nových poznatkov z aplikačnej praxe je nutné reflektovať nové požiadavky na štatistické údaje úpravou oficiálnych finančných výkazov
ktoré predkladajú subjekty verejnej správy. Pre účely monitorovania a vyhodnocovania výdavkov verejnej správy v súlade s metodikou
limitu verejných výdavkov“ je nutné zaviesť novú dimenziu sledovania výdavkov v celom rozpočtovom procese a následne aj v odpočte skutočnosti
ktorá sa prezentuje formou výkazu FIN 1-12. Z aplikačnej praxe ako aj z požiadaviek kladených na členské štáty EÚ vyplývajú ďalšie požiadavky na úpravu výkazov FIN 2-04 a FIN 5-04 tak
aby údaje v nich prezentované boli vzájomne konzistentné a kontrolovateľné.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.12.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/597
Dátum začiatku MPK: 02.10.2023
Dátum konca MPK: 20.10.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.10.2023
Ukončenie štádia: 02.10.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.10.2023
Ukončenie štádia: 20.10.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.10.2023
Ukončenie štádia: 21.12.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.12.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)