LP/2023/595 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z .... 2023 č. MF/014271/2023-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014271/2023-31, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporia
Legislatívna oblasť: Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/014271/2023-31
Podnet: Zmeny v legislatíve postupov účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie
obce
VUC a štátne fondy
s platnosťou od 1.1.2023. Opatrenie MF SR č. MF/14522/2022-36 a č. MF/014454/2022-36.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.12.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/595
Dátum začiatku MPK: 02.10.2023
Dátum konca MPK: 20.10.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.10.2023
Ukončenie štádia: 02.10.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.10.2023
Ukončenie štádia: 20.10.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.10.2023
Ukončenie štádia: 20.12.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)