LP/2023/594 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 18930/2023/100
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Dubovcová, Jana, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu zabezpečenia urýchleného schválenia materiálu vládou; materiál bol predmetom predchádzajúceho posudzovania príslušných aktérov. Poznámka: predkladaný materiál nahrádza materiál pod č. LP/2023/587, ktorý bol stiahnutý zo systému Slov-lex, pretože bol z technických príčin nedostupný pre používateľov. A teda MPK začína od znovu s novou lehotou ukončenia.
Posledná zmena: 07.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/594
Dátum začiatku MPK: 02.10.2023
Dátum konca MPK: 06.10.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.10.2023
Ukončenie štádia: 02.10.2023
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.10.2023
Ukončenie štádia: 06.10.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.10.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)