LP/2023/58 Zákon z ........ 2023 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2023/6238:1-A1810
Podnet: Úloha č. 14 na mesiac september Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021 v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2021 až 2024.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horecký, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.04.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/58
Dátum začiatku MPK: 14.02.2023
Dátum konca MPK: 06.03.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.02.2023
Ukončenie štádia: 14.02.2023
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.02.2023
Ukončenie štádia: 06.03.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)