LP/2023/563 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011687/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011687/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/011687/2023-74
Podnet: Plán práce na rok 2023
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.12.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/563
Dátum začiatku MPK: 20.09.2023
Dátum konca MPK: 10.10.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.09.2023
Ukončenie štádia: 19.09.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.09.2023
Ukončenie štádia: 10.10.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.10.2023
Ukončenie štádia: 13.11.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 13.11.2023
Ukončenie štádia: 01.12.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.11.2023
Ukončenie štádia: 04.12.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 04.12.2023
Ukončenie štádia: 04.12.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 04.12.2023
Ukončenie štádia: 04.12.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 04.12.2023
Ukončenie štádia: 04.12.2023
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.12.2023
Ukončenie štádia: