LP/2023/545 Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MK-5011/2023-110/16246
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Hroncová, Silvia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, ktoré prebehlo pod číslom LP/2023/478. Materiál je potrebné opätovne predložiť do medzirezortného pripomienkového konania z dôvodu zapracovania pripomienok, ktoré boli uplatnené po termíne skončenia medzirezortného pripomienkového konania.
Posledná zmena: 21.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/545
Dátum začiatku MPK: 07.09.2023
Dátum konca MPK: 13.09.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.09.2023
Ukončenie štádia: 07.09.2023
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.09.2023
Ukončenie štádia: 13.09.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)