LP/2023/543 Kódex vedeckej integrity a etiky na Slovensku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 2023/13543:2-D1230
Podnet: podľa § 9 písm. f) zákona 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Bútora, Daniel, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/543
Dátum začiatku MPK: 14.09.2023
Dátum konca MPK: 05.10.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.09.2023
Ukončenie štádia: 13.09.2023
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2023
Ukončenie štádia: 05.10.2023