LP/2023/541 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky Opatrenia Ministerstva financií SR z ... 2023 č. MF/13542/2023- 36, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 5. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh novely opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predklad
Legislatívna oblasť: Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/13542/2023-36
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/541
Dátum začiatku MPK: 04.09.2023
Dátum konca MPK: 25.09.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.09.2023
Ukončenie štádia: 04.09.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.09.2023
Ukončenie štádia: 25.09.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.09.2023
Ukončenie štádia: 11.10.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.10.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)