LP/2023/517 Stanovenie počtu administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci fondov Európskej únie v programovom období 2021 – 2027 a nastavenie systému financovania administratívnych kapacít v programovom období 2021 - 2027

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 020616/2023/oHAAK
Podnet: Úlohy C.2. a D.1. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 489 z 8. septembra 2021 k Prehodnoteniu a aktualizácii počtu administratívnych kapacít pre európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 – 2020 a k návrhu na zmenu niektorých uznesení vlády Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Balík, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál Stanovenie počtu administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci fondov Európskej únie v PO 2021 – 2027 a nastavenie systému financovania administratívnych kapacít v PO 2021 – 2027 definuje počty administratívnych kapacít potrebných pre implementáciu PO 2021 – 2027 a súčasne vyčísľuje potrebu finančných zdrojov na osobné výdavky týchto administratívnych kapacít. Administratívne kapacity budú financované primárne z prostriedkov technickej pomoci fondov európskej únie (Program Slovensko 2021 – 2027, Program Rybné hospodárstvo 2021 – 2027 a Programy cezhraničnej spolupráce). Počty administratívnych kapacít potrebných na implementáciu PO 2021 – 2027 boli predmetom bilaterálnych stretnutí s jednotlivými rezortami. Vzhľadom na to, že výška technickej pomoci určená na osobné výdavky administratívnych kapacít nie je pri niektorých rezortoch dostatočná na krytie ich optimálnej potreby administratívnych kapacít, je potrebné zabezpečiť financovanie administratívnych kapacít aj zo štátneho rozpočtu. Predmetný materiál exaktne vyčísľuje dopady na štátny rozpočet počas rokov 2024 – 2028 s rozdelením na jednotlivé kapitoly. Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné, aby vyčíslené dopady na štátny rozpočet boli premietnuté do pripravovaného návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2024, ktorý má byť schválený vládou do konca septembra 2023 a následne predložený do Národnej rady SR do 15. októbra 2023. Z dôvodu potreby prerokovania vládou SR najneskôr do 27. septembra 2023 sa materiál predkladá na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie.
Posledná zmena: 21.09.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/517
Dátum začiatku MPK: 22.08.2023
Dátum konca MPK: 28.08.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.08.2023
Ukončenie štádia: 22.08.2023
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.08.2023
Ukončenie štádia: 28.08.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.08.2023
Ukončenie štádia: 21.09.2023
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.09.2023
Ukončenie štádia: 21.09.2023
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 21.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)