LP/2023/49 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá fungovania trhu s elektrinou a podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Ochrana spotrebiteľa
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 5354/2022/BA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: Juris, Andrej, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Naliehavosť v termíne vyplývajúca z § 45i ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z. a s tým súvisiaca hrozba značných hospodárskych škôd pre štát.
Posledná zmena: 31.05.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/49
Dátum začiatku MPK: 13.02.2023
Dátum konca MPK: 24.02.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.02.2023
Ukončenie štádia: 13.02.2023
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.02.2023
Ukončenie štádia: 24.02.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.02.2023
Ukončenie štádia: 24.03.2023
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Začiatok štádia: 24.03.2023
Ukončenie štádia: 31.05.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.03.2023
Ukončenie štádia: 31.05.2023
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 31.05.2023
Ukončenie štádia: 31.05.2023
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 31.05.2023
Ukončenie štádia: 31.05.2023
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 31.05.2023
Ukončenie štádia: