LP/2023/481 Návrh na podpis Dohody v rámci Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve o ochrane a udržateľnom využívaní morskej biodiverzity v oblastiach mimo vnútroštátnej právomoci

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Medzinárodné právo verejné
Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 043495/2023-OVMP-4
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Wlachovský, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Mimoriadny význam prijatia dohody po vyše 20 rokoch prípravných prác a naliehavá výzva členským štátom zo strany EÚ na podpis dohody počas slávnostného ceremoniálu dňa 20. septembra 2023 (dohoda bola prijatá medzivládnou konferenciou dňa 19. júna 2023 a oznámenie depozitára o otvorení dohody na podpis bolo zverejnené len dňa 20. júla 2023).
Posledná zmena: 17.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/481
Dátum začiatku MPK: 08.08.2023
Dátum konca MPK: 16.08.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.08.2023
Ukončenie štádia: 08.08.2023
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.08.2023
Ukončenie štádia: 16.08.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)