LP/2023/480 Návrh na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním Ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEOP-53-38/2023
Podnet: čl. 119 písm. o) Ústavy SR
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sklenár, Martin
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: skrátené PK z dôvodu potreby vyslovenia súhlasu vlády SR s materiálom tak, aby bolo možné zabezpečiť účasť príslušníkov OS SR na cvičení, ktoré sa uskutoční v septembri 2023
Posledná zmena: 14.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/480
Dátum začiatku MPK: 07.08.2023
Dátum konca MPK: 11.08.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.08.2023
Ukončenie štádia: 07.08.2023
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.08.2023
Ukončenie štádia: 11.08.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)