LP/2023/464 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2023/12790-A1810
Podnet: § 102 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 182/2023 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Bútora, Daniel, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Naliehavosť v termíne, ktorý neumožňuje lehotu uvedenú v čl. 13 ods. 6 LPV dodržať v nadväznosti na začiatok školského roka.
Posledná zmena: 15.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/464
Dátum začiatku MPK: 02.08.2023
Dátum konca MPK: 10.08.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.07.2023
Ukončenie štádia: 02.08.2023
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.08.2023
Ukončenie štádia: 10.08.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 11.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)