LP/2023/463 Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 7633/2023-920
Podnet: § 5 ods. 3 písm. c) zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Bíreš, Jozef, Prof. MVDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/463
Dátum začiatku MPK: 28.07.2023
Dátum konca MPK: 10.08.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.07.2023
Ukončenie štádia: 27.07.2023
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.07.2023
Ukončenie štádia: 10.08.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)