LP/2023/416 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S21375-2023-OL
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Palkovič, Michal, MUDr. Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.07.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/416
Dátum začiatku MPK: 07.07.2023
Dátum konca MPK: 27.07.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.07.2023
Ukončenie štádia: 07.07.2023
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.07.2023
Ukončenie štádia: 27.07.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 28.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)