LP/2023/412 Návrh na uzavretie Rámcovej dohody medzi Švajčiarskou federálnou radou a vládou Slovenskej republiky o implementácii druhého Švajčiarskeho príspevku vybraným členským štátom Európskej únie na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 01818/2023/oSČ
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Balík, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátené MPK zohľadňuje predbežne plánovaný termín podpisu rámcovej dohody dohodnutý so švajčiarskou stranou na 19.9.2023, ako aj plánované termíny rokovania vlády SR a ďalšie nadväzujúce kroky, ktoré je potrebné vykonať pred podpisom rámcovej dohody ako medzinárodnej dohody vládnej povahy.
Posledná zmena: 21.07.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/412
Dátum začiatku MPK: 04.07.2023
Dátum konca MPK: 11.07.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.07.2023
Ukončenie štádia: 04.07.2023
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.07.2023
Ukončenie štádia: 11.07.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 12.07.2023
Ukončenie štádia: 21.07.2023
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.07.2023
Ukončenie štádia: