LP/2023/396 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2023 č. MF/011078/2023-36, ktorým sa ustanovuje spôsob monitorovania rizikovosti platobných operácií, jeho vyhodnocovanie a kritériá vyhodnocovania platobných operácií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob monitorovania rizikovosti platobných operácií, jeho vyhodnocovanie a kritériá vyhodnocovania platobných operácií Štátnou pokladnicou (ďalej ako „návrh opatrenia“).
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Bankovníctvo a peňažníctvo
Bankové a finančné inštitúcie
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MF/011078/2023-36
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Medzirezortné pripomienkové konanie, skrátená lehota 10 pracovných dní z dôvodu naliehavosti vo vzťahu k nadobudnutiu účinnosti ustanovenia § 10d zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Posledná zmena: 24.08.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/396
Dátum začiatku MPK: 27.06.2023
Dátum konca MPK: 11.07.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.06.2023
Ukončenie štádia: 27.06.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.06.2023
Ukončenie štádia: 11.07.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.07.2023
Ukončenie štádia: 02.08.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 14.08.2023
Ukončenie štádia: 24.08.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)