LP/2023/369 Návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 5624/2023/LO
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vašáková, Lívia, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba zosúladiť Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky so zákonom č. 400/2015 Z. z. po jeho novelizácii zákonom č. 133/2023 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2023.
Posledná zmena: 27.06.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/369
Dátum začiatku MPK: 14.06.2023
Dátum konca MPK: 20.06.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.06.2023
Ukončenie štádia: 14.06.2023
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.06.2023
Ukončenie štádia: 20.06.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.06.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)