LP/2023/327 Správa o priebehu a výsledkoch spoločného 8. a 9. posudzovacieho zasadnutia zmluvných strán Dohovoru o jadrovej bezpečnosti, konaného v dňoch 20. - 31. marca 2023 vo Viedni

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 3983/2023 (spis číslo: ÚJD SR 2221-2023)
Podnet: bod B.3 uznesenia vlády SR č. 461 zo dňa 13. júla 2022
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.06.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/327
Dátum začiatku MPK: 30.05.2023
Dátum konca MPK: 12.06.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.05.2023
Ukončenie štádia: 30.05.2023
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.05.2023
Ukončenie štádia: 12.06.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.06.2023
Ukončenie štádia: 26.06.2023
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.06.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.06.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)