LP/2023/311 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2024

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 19742/2023-M_OPVA
Podnet: § 78b ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 484/2021 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gaborčáková, Soňa, PhDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu naliehavosti dodržania zákonom stanovených lehôt
Posledná zmena: 21.06.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/311
Dátum začiatku MPK: 24.05.2023
Dátum konca MPK: 01.06.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.05.2023
Ukončenie štádia: 23.05.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.05.2023
Ukončenie štádia: 01.06.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.06.2023
Ukončenie štádia: 21.06.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.06.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.06.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)